PERSONDATAPOLITIK for behandling af gæste/kunde- og leverandøroplysninger

1. Dataansvarlig

ADDRESS’ kontaktoplysninger er:

 • ADDRESS – 2MK A/S
 • CVR: 35 85 65 95
 • Tuborg Havnepark 15
 • 2900 Hellerup
 • Tlf.: 39 43 00 83

ADDRESS håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

ADDRESS indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst/kunde, bestiller og køber én eller flere af ADDRESS’ serviceydelser/produkter, og som led heri afgiver sine personoplysninger til ADDRESS, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens personoplysninger kan behandles af ADDRESS.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til ADDRESS afgiver til ADDRESS i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med ADDRESS.

2. ADDRESS’ indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af ADDRESS på følgende vis:

 1. Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af ADDRESS serviceydelser/produkter, eller for øvrigt indgår aftaler med ADDRESS.
 2. I forbindelse med brug af ADDRESS digitale ydelser.
 3. Ved abonnement på ADDRESS nyhedsbrev.
 4. Fra offentlige registre.
 5. Via videoovervågning.
 6. Når leverandører afgiver tilbud, indgår aftaler, sælger et produkt eller serviceydelse til ADDRESS.
 7. Gennem browser cookies.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

Videoovervågning der, er opsat på ADDRESS’ lokaliteter (køkken, restaurant og barområde) sker som led i kriminalitetsforebyggelse og fungerer derudover som et tryghedsskabende tiltag for medarbejdere og gæster.

3. Oplysninger som ADDRESS indsamler

ADDRESS indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen af ADDRESS’ app og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Oplysninger fra ADDRESS sociale medier og andre digitale platforme tilhørende ADDRESS Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner/nøglepersoner.

En gæst/kunde leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give ADDRESS yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for ADDRESS betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde eller leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter ADDRESS dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som ADDRESS modtager direkte fra gæster/kunder eller leverandører, vil ADDRESS i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som ADDRESS har modtaget af tredjeparter, f.eks. en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet, er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder eller leverandører om ADDRESS’ vilkår og betingelser. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

ADDRESS indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder eller leverandører om køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger ADDRESS indsamler og behandler og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af gæsters/kunders booking og køb af ADDRESS ydelser/produkter.
 • Behandling af leverandørers tilbud og salg – af produkter og ydelser
 • Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af ydelser/produkter.
 • Analyse af gæster/kunders eller leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

ADDRESS vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med ADDRESS, som du gæst/kunde eller leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med restaurationsbesøg, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil ADDRESS behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil ADDRESS behandling af personoplysninger finde sted som led i, at ADDRESS forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for den gæstens/kundens eller leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos ADDRESS og kvaliteten af ADDRESS ydelser og produkter.

Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes besøg hos ADDRESS oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender ADDRESS alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, dit helbred etc.

I nogle situationer modtager ADDRESS personoplysninger fra tredjepart i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder eller leverandører om ADDRESS’ vilkår og betingelser.

6. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/gæster eller leverandører) forskellige rettigheder.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger ADDRESS behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som ADDRESS har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som ADDRESS har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som ADDRESS ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at ADDRESS ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse ydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som ADDRESS har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af ADDRESS. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som ADDRESS er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at efterkomme anmodningen om sletning mv., kan dog være begrænset af f.eks. hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede ADDRESS om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som ADDRESS er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte ADDRESS, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med ADDRESS.

Skriftlig anmodning sendes til ADDRESS, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

ADDRESS vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende svar på denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil ADDRESS vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og ADDRESS vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

ADDRESS tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

7. Sikkerhed og deling af personoplysninger

ADDRESS beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos ADDRESS der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.

ADDRESS kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil ADDRESS underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

ADDRESS sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

ADDRESS benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

ADDRESS indgår løbende databehandleraftaler med leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

ADDRESS er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

ADDRESS sletter dine personoplysninger, når ADDRESS lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede.

8. Cookies

ADDRESS anvender cookies. ADDRESS benytter cookies til statistik, personalisering og markedsføring. Vores brug af cookies omfatter også automatisk indsamling af information fra dit terminaludstyr, fx din IP-adresse.

9. Klage

Klage over ADDRESS behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk